FAQs Complain Problems

राजपत्र

विवरण दस्तावेज मिति
भु-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि स्थानीय राजपत्र । PDF icon CCF05262023_0001.pdf, PDF icon A1 size map.pdf, PDF icon भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण खिजीदेम्बा गाउँपालिका_compressed.pdf Friday, May 26, 2023 - 12:03
साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ PDF icon साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf Tuesday, April 11, 2023 - 14:35
खिजीदेम्वा गाउँपालिका भु-उपयाेग वर्गिकरण आधार र मापदन्ड -२०७९ PDF icon भु-उपयोग.pdf Monday, January 9, 2023 - 17:09
शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिको लागि शैक्षिक कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन २०७९ PDF icon शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिको लागि शैक्षिक कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन २०७९.pdf Tuesday, December 20, 2022 - 11:36
विद्यालय शिक्षा संचालन कार्यविधि २०७६ (दोस्रो संसोधन २०७९) PDF icon विद्यालय शिक्षा सञ्रचालन कार्यविधि २०७६ को दोस्रो संशोधन २०७९ Final.pdf Saturday, December 3, 2022 - 12:52
खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग सम्बन्धि नीति-२०७९ PDF icon खिजिदेम्बा गापा सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग सम्बन्धि नीति-२०७९.pdf Thursday, December 1, 2022 - 16:38
आमा घर सञ्चालन कार्यविधि २०७९ PDF icon आमा घर सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf Thursday, December 1, 2022 - 16:32
आमा घर सञ्चालन कार्यविधि २०७९ PDF icon आमा घर सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf Thursday, December 1, 2022 - 16:27
एम्बुलेन्स सचांलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो ससोंधन)२०७९ PDF icon ambulance (1).pdf Friday, November 25, 2022 - 12:15
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी २०७६ प्रथम संशोधन २०७८ PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी २०७६ प्रथम संशोधन २०७८.pdf Wednesday, June 29, 2022 - 11:37

Pages