FAQs Complain Problems

खिजीदेम्वा गाउँकार्यपलिकाको कार्यालय,खिजीफलाटे ,ओखलढुङ्गा।

Read More

३३५० मिटर उचाईमा रहेको थोलेदेम्बा डाँडा ।

Read More

हिउँले भरिएको खिजी फलाटे बजार ।

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

कर्मचारी


रमेश सुनुवार
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ई .निरन्जन कार्की
इन्जिनियर

इन्द्र प्रसाद गौतम
स्वास्थ्य संयोजक

ई .दिनेश हुमागाई
सूचना प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- योजना
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि :शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्न भएको  निर्णयको प्रतिलिपि 

-कार्य सम्पन्न स्थलको  फोटोहरु

-डोर हाजिर फारम 

-बिल र भरपाईहरु 

-उपभोक्ता बिल 

-मूल्यांकन फारम 

-कार्य समपन्न प्रतिवेदन 

-वडाको सिफारिस   

-अनुगमन समितिको प्रतिवेदन 

-उपभोक्ता समितिको निवेदन 

-नापी किताब 

सेवा प्रकारः- योजना
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-उपोभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि 

-उपोभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि 

-उपोभोक्ता समितिको भेलाको फोटो प्राविधिकको लागात अनुमान फारम 

-वडाको सिफारिस 

 

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- २० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

-नागरिकताको प्रतिलिपि 

-अदालतको फैसला सहित सरोकारवला व्यक्तिले सूचना दिनुपर्ने 

 

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- २० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

-नागरिकताको प्रतिलिपि

-बसाई सरि जाने स्थानको जग्गा धनीको प्रमाणपुर्जा 

-बसाई सरि जाने परिवारका सदस्यहरुको नाम थर र घरमुलिसंगको नाता र जन्ममिति सहितको विवरण 

-बसाई सरि आएको भए सरि आएको गा.पा /न .पा ले दिएको बसाई सराइको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 

-कागजात सहित परिवारको मुख्य व्यक्तिले सूचना  दिनु पर्ने   

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- २० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

-मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र 

-नागरिकता सहित घरको मुख्य व्यक्ति उपस्थित हुने 

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- २० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

दुवै जानाको नागरिकताको प्रतिलिपि 

२ -२  प्रति फोटो 

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- १५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

अस्पतालमा जन्मेको हकमा अस्पतालले दिएको जन्म प्रमाणपत्र .

बाबु -आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि वा बिहे दर्ताको प्रमाणपत्र .

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- सबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिकताको प्रतिलिपि 

परिचय खुल्ने कागजपत्र 

नाता प्रमाणितहुने कागजपत्र 

Pages

जानकारी