FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:12 PDF icon 5 Upabhakta Samiti Karyabidhi.pdf
खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०७४ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:10 PDF icon 4 Sewa Karar Karyabidhi.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत–पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:09 PDF icon 3 Gha Bargha Karyabidhi.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:08 PDF icon 2 Rajapatra Prakashan Karyabidhi.pdf
खिजीदेम्बा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:07 PDF icon 1 Nirnaya or Aadesh Karyabidhi.pdf
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:04 PDF icon 6 Education Ain.pdf
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:03 PDF icon 5 Agriculture Ain.pdf
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानुन, २०७५ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:02 PDF icon 4 Arthik Ain.pdf
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/21/2020 - 17:01 PDF icon 3 Sahakari Ain.pdf
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/21/2020 - 16:59 PDF icon 2 Bipad Jokhim Ain.pdf

Pages